Làm bài thi i-Test

Sao chép Liên kết (Link) kết quả bài thi vào phần gửi bài thi.

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Hướng dẫn Làm bài
thi-thu-i-test4u

Gửi bài thi i-Test


Hướng dẫn Làm bài thi i-Test

Sao chép Liên kết (Link) kết quả bài thi vào phần gửi bài thi.

Bước 1.

Click chọn Lớp làm bài thi tương ứng với Lớp của Học sinh

Bước 2.

Click “Làm bài không cần đăng nhậpđể làm bài i-Test

Bước 3.

  • Thực hiện làm bài i-Test
  • Click “Submitđể hoàn thành bài i-Test

Bước 4.

  • Click “Bỏ quađể Copy link kết quả
  • Click “Copy the result linkdán vào phần Link kết quả Form nộp bài

Bước 5.

  • Điền thông tin Form gửi bài
  • Dán vào phần Link kết quả Form nộp bài
  • Click “Gửi” để gửi bài Test
  • Tải lại trang để làm bài mới